Privacy Policy

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม โดยท่านสามารถตรวจสอบวัตถุประสงค์และรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงช่องทางการติดต่อของแต่ละฉบับได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

· นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

· ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า (Customer Notice)

· ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Notice)

· ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV Notice)

· ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้คุกกี้ (Cookies Notice)
 

2. ช่องทางการติดต่อ

     2.1. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่ออีเมล data.privacy@verasu.com

     2.2. ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิถอนความยินยอม โปรดติดต่ออีเมล dpo@verasu.com

     ทั้งนี้ ถ้าหากบริษัทไม่ได้รับการติดต่อจากท่านเพื่อขอถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่มที่แนบมากับนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้